G+

Ochrona Danych Osobowych zgodnie z RODO

Czy jesteś pewien, że dane osobowe w Twojej firmie są bezpieczne?

Czy wdrożyłeś Politykę Ochrony Danych Osobowych?

Czy oszacowałeś ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Czy wykonujesz kopie zapasowe danych oraz regularnie testujesz możliwość przywrócenia danych z kopii?

Czy pracownicy są regularnie szkoleni z ochrony danych osobowych?

Czy zlecasz cykliczne wykonanie audytów zabezpieczeń?

Czy wdrożyłeś plan utrzymania ciągłości działania systemów informatycznych na wypadek incydentu?

Jeżeli wszystkie odpowiedzi brzmią TAK, to nie czytaj dalej. W przeciwnym razie oferta Direct IT jest dla Ciebie

Direct IT opracowało kompleksowe podejście do zabezpieczenia systemów informatycznych zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Poziom 1 – Analiza bezpieczeństwa – zidentyfikujemy występowanie potencjalnych nadużyć oraz zagrożeń na podstawie przekazanych informacji od osób wyznaczonych.

 • analiza aktualnej infrastruktury informatycznej
 • analiza zabezpieczeń infrastruktury informatycznej
 • analiza procedur zarządzania IT
 • opracowanie wniosków i rekomendacji zgodności z przepisami RODO

Poziom 2 – Przygotowanie planu testów – opracujemy zakres niezbędnych do wykonania testów bezpieczeństwa IT

 • opracowanie planu audytu technicznego na podstawie wyniku analizy bezpieczeństwa
 • określenie czasu i zasobów niezbędnych do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa

Poziom 3 – Testy bezpieczeństwa i analiza ryzyka – zidentyfikujemy występowanie rzeczywistych zagrożeń oraz przekażemy rekomendacje dostosowania poziomu bezpieczeństwa IT

 • wykonanie testu zgodnie z opracowanym planem
 • opracowanie analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych
 • przygotowanie rekomendacji zabezpieczenia danych osobowych adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń
 • przedstawienie konkretnych do wdrożenia rozwiązań systemowych i sprzętowych wraz z poziomem kosztów oraz wysokość nakładów finansowych niezbędnych do ich wdrożenia, których realizacja umożliwi uzyskanie zgodności z wymaganiami

Poziom 4 – Wdrożenie zaleceń / procedur

 • zakres wdrożenia ustalany jest elastycznie i indywidualnie po wykonaniu testów bezpieczeństwa i analizie ryzyka, w zależności od zakresu przeprowadzonego audytu i przedstawionych rekomendacji
 • konsultacje poaudytowe

Poziom 5 – Szkolenie pracowników – zapewnienie osobom przetwarzającym dane osobowe niezbędnej wiedzy odnośnie bezpiecznych zasad przetwarzania

 • przeprowadzenie szkolenia pracowników z zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych i regulacjach RODO, w tym zasady dostępu do zasobów informatycznych
 • przekazanie planu oraz treści szkolenia wewnętrznego dla przyszłych pracowników w ramach Organizacji

Poziom 6 – Weryfikacja procedur bezpieczeństwa

 • cykliczne audyty bezpieczeństwa zgodności z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO, ustawa polska ?, kodeksy branżowe)
 • regularne testy i ocena skuteczności przestrzegania wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych
 • przeprowadzanie analiz ryzyka i każdorazowe aktualizowanie wykazu zabezpieczeń
 • weryfikacja zdolności szybkiego przywrócenia ciągłości dostępu do danych osobowych
 • wskazanie dodatkowych zabezpieczeń i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa
 • konsultacje poaudytowe, wsparcie merytoryczne dla inspektora ochrony danych

Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółowej analizy i zakresu niezbędnych prac do wykonania – biuro@directit.pl lub telefonicznie +48 61 646 08 70

Zaufali naszemu doświadczeniu