Help

Contact us

Aktualności
Dobre praktyki Outsourcing IT stosowane w Direct IT

Outsourcing IT – zbiór dobrych praktyk współpracy

Outsourcing IT – zbiór dobrych praktyk współpracy

Na podstawie wieloletnich doświadczeń stworzyliśmy zbiór dobrych praktyk skutecznej współpracy biznesu i partnera odpowiedzialnego za usługi i infrastrukturę informatyczną (outsourcing IT).

 1. Appointing a person to work on behalf of the client's company
  • osoba zorientowana we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy oraz posiadająca przełożenie na decyzje zarządu umożliwia skuteczne wdrażanie właściwych rozwiązań. 
 2. Communicating the rules of work with an IT partner to the employees
  • powinno się poinformować wszyskich pracowników firmy o nawiązaniu współpracy np. wiadomością mailową; określony w niej jest jej zakres, zasady oraz kanały komunikacji.
 3. Participation of an IT partner in planning the company's development
  • rozwój firmy zarówno w zakresie rozwiązań technologicznych, jak i nowych lokalizacji czy remontów istniejących przestrzeni powinien odbywać się w konsultacji z partnerem IT i z uwzględnieniem jego sugestii.
  • zapewni to uwzględnienie wszystkich potrzeb zarówno obecnych, jak i pojawiających się w najbliższej przyszłości. 
  • dodatkowo wykonanie prac instalacyjnych równolegle z budowlanymi pozwoli zoptymalizować koszty i czas realizacji rozwoju infrastruktury IT. 
 4. Openness to partner's suggestions 
  • biznes firmy jest zawsze priorytetem, ale warto być otwartym na propozycje i uwagi partnera IT, by zastosować rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania firmy przy optymalnych kosztach.

Najczęściej występujące błędy:

 1. Lack of understanding the rules and scope of the cooperation 
  • pakiet abonamentowy ustalony w umowie określa, które prace są uwzględnione w ryczałcie; za dodatkowe działania firma jest rozliczana odrębnie i otrzyma dodatkową fakturę.
 2. Use of communication channels other than the established ones
  • zgłoszenia z pominięciem wskazanych w umowie numerów telefonu bądź maili i próby kontaktu bezpośredniego do konkretnych osób; powoduje to wydłużenie czasu rozwiązania problemu.
 3. Lack of up-to-date IT infrastructure documentation
  • sprawne rozwiązywanie problemów oraz współpraca z firmami trzecimi, oraz dostosowanie rozwiązań IT do wymogów prawnych czy standardów bezpieczeństwa odbywa się w oparciu o aktualną dokumentację; w przypadku jej braku koszt usług wzrasta ze względu na dłuższy czas realizacji każdego zadania.
 4. Lack of information about personnel changes in the company
  • zakończenie współpracy z pracownikiem w firmie powinno automatycznie wiązać się z zablokowaniem kont elektronicznych oraz dostępu do infrastruktury IT i danych wrażliwych; zatrudnienie nowej osoby wymaga przygotowania takich dostępów i nadanie uprawnień oraz przeszkolenie pracownika z zasad bezpieczeństwa.
 5. Failure to take into account the partner when planning the company's development
  • rozwój firmy bez uwzględnienia obszaru IT powoduje wdrażanie droższych rozwiązań doraźnych; wykonywanie prac instalacyjnych po zakończeniu inwestycji utrudniające bieżące funkcjonowanie i zwiększające koszty prac; powoduje również nieuwzględnienie w nowych rozwiązaniach zaplanowanych na nieodległą przyszłość zmian firmy.
 6. Purchasing IT equipment without consulting the partner
  • samodzielne wybór sprzętu obarczony jest ryzykiem nieodpowiedniego doboru parametrów urządzeń oraz nieuwzględnieniem wszystkich wymogów związanych z licencjami zainstalowanego oprogramowania.
 7. Failure to provide key information when establishing cooperation 
  • brak kompleksowej informacji dotyczącej kluczowych obszarów działalności firmy, oraz najważniejszych dokumentów skutkować może paraliżem funkcjonowania lub bezpowrotną utratą danych.

 

Team Direct IT

 

Outsourcing IT - zbiór dobrych praktyk współpracy