Pomoc

Kontakt

Outsourcing IT – zbiór dobrych praktyk współpracy

Wyznaczenie osoby do współpracy z ramienia firmy klienta

 • Osoba zorientowana we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy oraz posiadająca przełożenie na decyzje zarządu umożliwia skuteczne wdrażanie właściwych rozwiązań.
 • Przedstawienie pracownikom zasad współpracy z partnerem IT

 • Powinno się poinformować wszystkich pracowników firmy o nawiązaniu współpracy np. wiadomością mailową; określony w niej jest jej zakres, zasady oraz kanały komunikacji.
 • Udział partnera IT w planowaniu rozwoju firmy

 • Rozwój firmy zarówno w zakresie rozwiązań technologicznych, jak i nowych lokalizacji czy remontów istniejących przestrzeni powinien odbywać się w konsultacji z partnerem IT i z uwzględnieniem jego sugestii.
 • Zapewni to uwzględnienie wszystkich potrzeb zarówno obecnych, jak i pojawiających się w najbliższej przyszłości.
 • Dodatkowo wykonanie prac instalacyjnych równolegle z budowlanymi pozwoli zoptymalizować koszty i czas realizacji rozwoju infrastruktury IT.
 • Otwartość na sugestie partnera

 • Biznes firmy jest zawsze priorytetem, ale warto być otwartym na propozycje i uwagi partnera IT, by zastosować rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania firmy przy optymalnych kosztach.
 • Najczęstsze błędy

  Brak zrozumienia zasad i zakresu współpracy

 • Pakiet abonamentowy ustalony w umowie określa, które prace są uwzględnione w ryczałcie; za dodatkowe działania firma jest rozliczana odrębnie i otrzyma dodatkową fakturę.
 • Używanie innych kanałów komunikacji niż ustalone

 • Zgłoszenia z pominięciem wskazanych w umowie numerów telefonu bądź maili i próby kontaktu bezpośredniego do konkretnych osób; powoduje to wydłużenie czasu rozwiązania problemu.
 • Brak aktualnej dokumentacji infrastruktury IT

 • Sprawne rozwiązywanie problemów oraz współpraca z firmami trzecimi, oraz dostosowanie rozwiązań IT do wymogów prawnych czy standardów bezpieczeństwa odbywa się w oparciu o aktualną dokumentację; w przypadku jej braku koszt usług wzrasta ze względu na dłuższy czas realizacji każdego zadania.
 • Brak informacji o zmianach personalnych w firmie

 • Zakończenie współpracy z pracownikiem w firmie powinno automatycznie wiązać się z zablokowaniem kont elektronicznych oraz dostępu do infrastruktury IT i danych wrażliwych; zatrudnienie nowej osoby wymaga przygotowania takich dostępów i nadanie uprawnień oraz przeszkolenie pracownika z zasad bezpieczeństwa.
 • Nieuwzględnienie partnera przy planowaniu rozwoju firmy

 • Rozwój firmy bez uwzględnienia obszaru IT powoduje wdrażanie droższych rozwiązań doraźnych; wykonywanie prac instalacyjnych po zakończeniu inwestycji utrudniające bieżące funkcjonowanie i zwiększające koszty prac; powoduje również nieuwzględnienie w nowych rozwiązaniach zaplanowanych na nieodległą przyszłość zmian firmy.
 • Zakup sprzętu IT bez konsultacji z partnerem

 • Samodzielny wybór sprzętu obarczony jest ryzykiem nieodpowiedniego doboru parametrów urządzeń oraz nieuwzględnieniem wszystkich wymogów związanych z licencjami zainstalowanego oprogramowania.
 • Nieprzekazanie kluczowych informacji podczas nawiązywania współpracy

 • Brak kompleksowej informacji dotyczącej kluczowych obszarów działalności firmy, oraz najważniejszych dokumentów skutkować może paraliżem funkcjonowania lub bezpowrotną utratą danych.